PB-vergadering druk bezocht

Hoewel de vergadering om half acht begon, druppelden de laatste leden tot na acht uur binnen in het Gebouw. Uiteindelijk was de zaal goed gevuld en niet voor niets. Er waren veel interessante onderwerpen die de revue passeerden tijdens de algemene ledenvergadering van plaatselijk Belang Hoogenweg op 25 april.

Voorzitter Erik Schoemaker blikte eerst terug op 2012, een jaar waarin veel gebeurd is. Zo is na een lang en niet vlekkeloos verlopen bouwproces de brug over kanaal Almelo-De Haandrik officieel geopend. Tijdens de bouw werd veel overlast ervaren en met name de tijdelijke noodbrug zorgde voor veel frustraties, maar het resultaat mag er zijn volgens het bestuur.

Een ander veel besproken onderwerp was de gemeentelijke pilot om ervaring op te doen met het doven van verlichting in het buitengebied. Voor het buitengebied is deze pilot inmiddels achter de rug en brand de verlichting ’s nachts weer, maar in de kern van Hoogenweg is momenteel nog steeds een gedeelte gedoofd.

Andere zaken die momenteel nog aan de orde zijn werden eveneens besproken. Binnenkort zal de Hoogenweg in de bebouwde kom opnieuw worden ingericht. Een eerdere informatieavond hierover leverde veel zienswijzen op en dat heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen op het oorspronkelijke plan. Het definitieve ontwerp wordt binnenkort besproken met het bestuur en de verwachting is dat de afronding van het project na de bouwvak zal zijn.

Het bestuur voert momenteel gesprekken met verschillende partijen over een kunstproject rond de Venebrugger schans. Doel is om een kunstobject te plaatsen in de buurt van de kruising Hoogenweg-Stobbenhaarweg dat een relatie moet hebben met de historische gebeurtenissen in de buurt, zoals de slag op de Hardenbergerheide. Het is nog niet bekend hoe dit er uit zal gaan zien of wanneer één en ander zal worden gerealiseerd.

Het meest besproken onderwerp van de avond was echter de toekomst van het schoolgebouw in Hoogenweg. Vorig jaar tijdens de ledenvergadering was door de Baalderborg-groep al een presentatie gegeven van de plannen die zij had voor deze locatie. Deze plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt en de tussenstand daarvan werd ook nu weer toegelicht. Opzet is om op de locatie van het schoolgebouw maximaal 24 wooneenheden te bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name de omvang van het bouwproject en het feit dat in de nieuwe plannen het schoolgebouw volledig zal worden afgebroken, zorgde voor veel vragen en twijfel. Er werd dan ook besloten dat het bestuur in overleg blijft met de Baalderborg-groep en te zijner tijd samen met hen een informatieavond zal organiseren om meer tijd te kunnen nemen om alles toe te lichten en vragen te kunnen beantwoorden.

Vaste onderwerpen waren de financiële cijfers die positief waren, het jaarverslag van de activiteitencommissie en de bestuursverkiezing. Gerrie Aman nam afscheid van het bestuur en zij wordt opgevolgd door Karin van der Steen. Penningmeester Riny Breukelman was aftredend, maar stelde zich opnieuw verkiesbaar en werd ook weer aangesteld in dezelfde functie.

Na afloop volgde nog een presentatie van de plannen van Frits Lammerts die aan de Duitslandweg in Hardenberg een biogasinstallatie wil bouwen. De grondstof voor de te bouwen vergistingsinstallatie moet vooral gaan bestaan uit mest en biologisch restafval en het eindproduct bestaat uit biogas of elektriciteit die daarmee kan worden opgewekt. Daarnaast levert het vergistingsproces veel restwarmte waarvoor nog een afzetmarkt gezocht moet worden. Uit de vele vragen bleek dat het een interessant onderwerp was en dat de meeste mensen er in principe positief tegenover stonden. Wel was er veel scepsis over de haalbaarheid en de duurzaamheid van het plan, vooral omdat veel al bestaande projecten inmiddels gestopt zijn als gevolg van financiële tegenvallers.

Al met al was het dus een bijzonder informatieve ledenvergadering waaruit ook bleek dat er nog steeds veel ontwikkelingen gaande zijn in Hoogenweg en haar directe omgeving.