PB-leden wijzen Baalderborgplan af

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de Baalderborg groep uit Hardenberg plannen heeft om op de locatie van het oude schoolgebouw in Hoogenweg zorg te gaan verlenen aan van haar 24 cliënten. In de plannen is sprake van sloop van het huidige gebouw, waarna nieuwbouw volgt van een twee bouwlagen tellend complex met zorgwoningen. Zie voor de plannen ook het bericht over de inloopavond.

Of de plannen definitief doorgang vinden, hangt volgens Baalderborg mede af van hoe de plaatselijke bevolking er tegenover staat. En omdat plaatselijk belang daarin een belangrijke rol speelt, besloot het bestuur tot een ledenraadpleging doormiddel van een buitengewone ledenvergadering op maandag 10 juni.

De vergadering werd redelijk goed bezocht, waarbij vooral mensen aanwezig waren uit de directe omgeving van het schoolgebouw. Tijdens de vergadering werd uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid te discussiëren over de plannen en het uiten van meningen. Gedurende de avond werd duidelijk dat de plannen met 24 eenheden als te groot worden ervaren. Daarnaast vond men dat onvoldoende was onderzocht of er alternatieve plannen mogelijk zijn voor de locatie. En het ontbreken van ouderenzorg in de plannen vormde eveneens een struikelblok.

Tot slot werd duidelijk dat er ongenoegen bestond over het feit dat in het verleden plannen voor het schoolgebouw, waarbij woningbouw een belangrijk onderdeel vormde, door de gemeente zijn afgewezen.

Een eensluidend oordeel kon echter niet worden bereikt, waarna het bestuur na een kort beraad besloot tot een formele raadpleging. Van de 29 stemgerechtigden in de zaal onthielden zich er drie van een mening. Van de overige 26 stemde een grote meerderheid tegen de plannen.

Deze uitkomst heeft het bestuur inmiddels teruggekoppeld naar de Baalderborggroep. Zij gaan zich nu eerst intern beraden over de vervolgstappen in het proces.

P6100052